Creative Commons Lisansı
Çocuk Hastalıkları Arşivi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Özet - Sinonasal Area Anatomic Variations in Children and Relations with Rhinosinusitis
Murathan Köksal, Erdem Arat

Amaç: Çocukluk çağı rinosinüzitleri oldukça yaygın olup en sık antibiyotik yazılan hastalıkların başında gelmektedir. Kronik sinüzit 12 haftadan uzun sürerken tekrarlayan sinüzit son 6 ayda 3 ve son bir yılda 4 veya daha fazla atak olarak tanımlanır. Rinosinüzitlerin uygun tedavi edilmesi, komplikasyonlarının önlenmesi ve etiyolojiye yönelik bilgi edinebilmek için uygun radyolojik yöntemler ile paranazal sinüslerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada kronik ve tekrarlayan rinosinüziti olan çocuklarda bilgisayarlı tomografi (BT) ile sinonazal anomalilerin sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntemler: 2013 - 2014 yılları arasından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Çocuk Hastalık Kliniklerinde kronik veya tekrarlayan sinüzit nedeniyle paranazal sinüs BT tetkiki yapılan, ortalama yaşı 10 yıl olan, 49 çocuk hastanın paranazal BT tetkiki mukozal ve kemik anomali/ varyasyon açısından değerlendirildi.

Bulgular: Hastalarımızın %80’ninde en az bir sinüste olmak üzere mukozal sinüzit bulgusuna rastlanmışken; %88’de en az bir tane kemik anomalisi/ varyasyonu saptanmıştır.

Sonuç: Çocukluk çağında kronik/tekrarlayan sinüzitlerin değerlendirilmesinde, kemik anomali/varyasyonlar ile ilişkisin ortaya konmasında ve özellikle operasyon öncesi cerraha yol gösterici olması açısından paranazal sinüs BT tetkiki önemlidir taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rinosinüzit, bilgisayarlı tomografi, anatomik varyasyon

 

 

A B S T R A C T

Objective: Childhood rhinosinusitis are common and is one of the most frequently antibiotics given illnesses. While chronic sinusitis last more than 12 months, repetitive sinusitis is described as an attack that occurs 3 times in the last 6 months and 4 or more times in the last year. In order to cure rhinosinusitis properly, to prevent complications and to get information about etiology evaluation of paranasal sinuses with appropriate radiologic methods is important. The aim of this study was to investigate the frequency of paranasal sinus abnormalities by computerized tomography (CT) in children with chronic/ repetitive rhinosinusitis.

Patients and Methods: Between 2013 and 2014, in the department of otorhinolaryngology and pediatrics clinics of Ankara Numune Training and Research Hospital, paranasal sinuses CT exam was carried out for the pediatric patients because of chronic or repetitive sinusitis of 49 children with the mean age of 10 years. Paranasal CT exam of these patients were evaluated in the aspect of mucosal and bone anomaly/variations.

Results: While mucosal anomaly was found in at least one sinus among the 80 % of the patients; in 88% of the patients at least one bone anomaly/variation was detected.

Conclusion: In conclusion the importance of paranasal sinuses CT examination has been confirmed in the evaluation of chronic or repetitive sinusitis in childhood. The determination of these anomalies especially important for its guidance to the surgeon before surgery.

Key Words: Rhinosinusitis, CT, anatomic variation

Cilt 2, Sayı 1 (2017)