Abstract - Evaluation of Clinical and Demographic Characteristics of 81 Children Patients with Molluscum Contagiosum
Fadime Kılınç, Ayşe Akbaş, Halil İbrahim Yakut, Ahmet Metin

Amaç: Molluskum kontagiozum (MK); etkeni Pox virus ailesinden MK virus olan, derinin yaygın görülen bir viral enfeksiyonudur. Çalışmadaki amacımız; çocuk hastalardaki MK enfeksiyonunun klinik ve demografik özelliklerini belirlemek ve böylece bulaşı engellemede alınacak önlemler için yol gösterici olmaktır.

Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya 81 molluskum kontagiozumlu çocuk hasta dahil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, lezyonların sayısı ve lokalizasyonu, semptomların varlığı, aile ve atopi öyküsü, yaşadığı yer, sosyoekonomik durum ve eşlik eden hastalıklar kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 81 hastanın yaş ortancası 4 yıl (min-maks:0.5-15), hastalık süresi ortancası 3 ay (min-maks:0.1-36) olarak hesaplandı. Hastaların %45,7’si (n=37) erkek idi. Beş hastada (%6,2) atopi öyküsü, 2 hastada (%2,5) aile öyküsü, 8 hastada (%9,9) sistemik hastalık olduğu saptandı. 26 hastada (%32) birden fazla anatomik bölge tutulmuştu. En sık yerleşim yeri yüz idi (%59,3). 11(%13,5) hastamızda inflame MK lezyonları mevcuttu. Cinsiyet ayrımı gözlenmeyen çocuk molluskum kontagiozumlu hastalarımızda pik yaşı 4 idi, %60,5’ i 5 yaş altındaydı. İmmunsuprese hastalarda hastalık süresi kısa, lezyon sayısı fazla ve birden fazla lokalizasyon mevcuttu.

Sonuç: Molluskum kontagiozumun klinik özelliklerinin iyi bilinmesi erken tanıya olanak sağlayarak bulaşı önlemede etkili olabilecek önlemlerin alınmasında yol gösterici olabilir.

Anahtar Kelimeler: çocuk, klinik bulgular, molluskum kontagiozum

A B S T R A C T

Objective: Molluscum contagiosum (MC) is a common viral infection of the skin caused by Molluscum contagiosum virus from the family of Poxviridae. Our aim is to determine the clinical and demographic characteristics of MC infection in pediatric patients.

Patients and Methods: 81 children with MC were included in the study. The patients' age, sex, number and localization of lesions, presence of symptoms, family and atopy history, place of residence, socioeconomic status and accompanying diseases were recorded.

Results: The median age of the 81 patients was 4 years (min-max: 0.5-15) and the median disease duration was 3 months (min-max: 0.1-36). 45.7% (n = 37) of the patients were male. Atopy history was found in 5 patients (6.2%), family history in 2 patients (2.5%) and systemic disease in 8 patients (9.9%). More than one anatomic site were involved in 26 patients (32%). The most frequent site was the face (59.3%). Eleven (13.5%) patients had inflammatory MK lesions. There was no gender discrimination in our children with MK patients, the peak age of the patients was 4 and 60.5% were under 5 years of age. Immunosupressed patients had a short disease duration, more lesions and more than one localization.

Conclusion: A good knowledge of the clinical features of the disease may be a guide in taking precautions that may be effective in preventing contagion.

Key Words: child, clinical findings, molluscum contagiosum

Volume 2, Number 1 (2017)